Nietzsche

谢谢!

其一:秋雨绵绵,山间大雾。风来雾散,见山头几座,遂记录之。
其二:瓦片滴水,叮叮当当。瓦是旧瓦,雨是新雨。

 靈山大佛

科大

练习作品1号

Sushi with Linda Young

第一次见彩虹哎

沉默的花朵